Ink & Rolling cover three main areas:

_A wide range of printing of client work_

_Creative design; digital - analog using wood & metal type

_Printing workshops, on or off-site

---

Ink & Rolling bestaat uit drie luiken:

_Een breed scala aan drukwerk voor klanten

_Creatief ontwerp; digitaal & analoog waarbij gebruik gemaakt wordt van hout en lood

_Letterpress workshops, in het atelier of daarbuiten

Work we regularly produce:

_birth cards & invites

_music packaging

_posters

_business cards

_compliment cards

_leaflets

_postcards

_edge painting, foil printing & die-cut

 

 

Ink & Rolling is a printing company where the expertise of traditional printing is combined with modern graphic design.

 

Product: Ink & Rolling creates inventive design and printing solutions for your personal, business or artistic needs. Letterpress is the signboard but you can also go here for any kind of printing and graphic design. Letterpress: The cross-fertilization of the 'old and the new' gives letterpress print its typical character today. The handy printing process provides printed matter with a tactile relief. The energetic end product that leaves an astonishing impression is a fusion of; a perfected design, noble paper types, targeted ink colors and the tradition of high-pressure printing.

 

Graphical workshop: A second pillar of Ink & Rolling is the goal to build a bridge between a creative movement of people with an interest in relief printing and the previously closed bastion that the print shop has been through throughout history. Workshops are offered and the printing studio is leased to people with sufficient experience. Council is never far away here. A graphic workshop lives on the ideas that flow there, it must be open to people with an urge to create.

 

Letterpress innovation: Letterpress is historically the oldest printing technique. The automation in the graphic landscape has not stood still, letterpress has never completely disappeared. New innovations are still taking place for the production of printing forms. Ink & Rolling participates in this flow and experiments with cnc engraving, 3d printing and laser technology. Ink & Rolling has the know-how and craftsmanship after long development phase to manufacture new cut wooden poles. This for internal use but also for museums and other printing presses. The accumulated expertise has been a feed for a number of lectures in Belgium. The collection of wooden characters is growing steadily and the unique collection has more than 10,000 wooden characters. These are systematically replaced where necessary and missing characters complete incomplete letter policies.

 

History: In 1987, a seed was planted by founder W. Vandezande. A neighbor had a number of small printing machines in his basement. This became the foundation for growing to a balanced graphic artist. Numerous visits to old printers at home and abroad provided a large collection of old cast iron machines, wooden block letters and supplies over the years. 3 Restored test presses form the heart of Ink & Rolling and stand proudly next to a Heidelberg Windmill and other machines with a glorious past.

Ink & Rolling moved in 2016 to a bigger location in Beringen City.

Ink & Rolling is een drukkerij waar de vakkennis van het ambachtelijk drukken wordt gecombineerd met modern grafisch design.

 

Product: Ink & Rolling creëert inventieve ontwerp-, en drukoplossingen voor uw persoonlijke, zakelijke of artistieke behoeften. Letterpress is het uithangbord maar je kan hier ook terecht voor elk soort drukwerk en grafisch ontwerp. Letterpress: De kruisbestuiving van het 'oude en het nieuwe' geeft letterpress drukwerk vandaag zijn typerende karakter. Het handzame drukproces zorgt voor drukwerk met een voelbaar reliëf. Het energieke eindproduct dat een verbazingwekkkende indruk achter laat is een samensmelting van; een geperfectioneerd ontwerp, edele papiersoorten, doelgerichte inktkleuren en de traditie van de hoogdruk.

 

Grafische werkplaats: Een tweede pijler van Ink & Rolling is het doel om een brug te slaan tussen een creatieve stroming van mensen met interesse voor hoogdruk en het eerder gesloten bastion dat de drukkerij doorheen de geschiedenis is geweest. Er worden workshops aangeboden en het drukatelier wordt verhuurd aan mensen met voldoende opgebouwde ervaring. Raad is hier nooit ver weg. Een grafische werkplaats leeft op de ideeën die er stromen, ze moet open staat voor mensen met een drang tot creatie.

 

Hoogdruk innovatie: Hoogdruk is historische gezien de oudste druktechniek. De automatisering in het grafische landschap heeft niet stil gestaan maar toch is hoogdruk nooit volledig verdwenen. Er vinden nog steeds nieuwe innovaties plaats voor het vervaardigen van drukvormen. Ink & Rolling voert mee met deze stroming en experimenteerd met cnc gravure, 3d printing en laser technologie. Ink & Rolling heeft na lange ontwikkelingsfase de know how en ambachtelijke vaardigheid om nieuwe kops gesneden houten polissen te fabriceren. Dit voor intern gebruik maar ook voor musea en andere hoogdruk werkplaatsen. De opgebouwde expertise is voer geweest voor een aantal lezingen in België. De collectie houten lettertekens groeit gestaag verder en de unieke verzameling telt meer dan 8.500 houten lettertekens. Deze worden stelselmatig vervangen waar nodig en ontbrekende tekens vullen onvolledige letterpolissen aan.

 

Historie: In 1987 werd bij oprichter Wim Vandezande een zaadje geplant. Een buurman had een aantal kleine drukmachienes in zijn kelder staan. Dit werd de fundering voor het groeien naar een uitgebalanceerd graficus. Talloze bezoeken aan oude drukkers in binnen en buitenland zorgden doorheen de jaren voor een grote verzameling van oude gietijzeren machines, houten blokletters en benodigdheden. 3 Gerestaureerde proefpersen vormen het hart van Ink & Rolling en staan er fier te blinken naast een Heidelberg Windmill en andere machines met een roemrijk verleden.

Ink & Rolling verhuisde in 2016 naar een grote locatie in Beringen City.

 

_Letterpress is een hands-on printing technique. Printing with woodtype and figures, mixing colorfull ink, lino & wood cuts, digital design to a photopolymer printing plate. 

Ink & Rolling regularly delivers letterpress printing workshops across Belgium at a wide variety of events, institutions and festivals.

 ---

_Letterpress is een hands-on druktechniek.  

Drukken met oude houten letters en figuren, het mengen van kleurrijke inkten, lino en hout snedes, van digitaal ontwerp naar het maken van een fotopolymeerplaat.

Ink & Rolling geeft bij regelmaat letterpress druk workshops doorheen België op een wijde variëteit aan eventen, instituten en festivals.

The workshops are flexible, engaging and fun. They are educational and creative experiences which appeal to people of all ages and backgrounds.

A pre-made up design suited to your event for people to print from or we can really roll out the creative carpet and let people create their  own unique poster from a large selection of wood type. Our workshops are always busy and smiles are guaranteed.

You can come to us and spend some quality time in our filly stocked workshop in Beringen.

---

De workshops zijn flexibel, aantrekkelijk en leuk. Het zijn educatieve en creatieve ervaringen die mensen van alle leeftijden en achtergronden aanspreken.

 

Een vooraf samengesteld ontwerp geschikt voor uw evenement waar mensen een afdruk van kunnen maken of we kunnen het creatieve tapijt echt uitrollen en mensen hun eigen unieke poster laten maken uit een grote selectie houten posterletters. Onze workshops zijn altijd actief en geven je een goed gevoel.

 

U kunt bij ook bij ons langskomen en wat quality time doorbrengen in Beringen waar een volledig ingerichte werkplaats tot jullie beschikking staat.

 
 
 

Request a free quote! 

Fill in the form and I will contact you ASAP

Vraag een een gratis offerte aan!

Vul het forumulier in en we contacteren je ASAP

+32(0)472 412 196

© Proudly created by w.v.

B close up